ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ แก่บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย เช่น CAT-WiFi, CAT-MIS (โปรแกรม SISA) โดยผู้ใช้บริการจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) เพื่อเป็นการระบุตัวตนสำหรบการใช้บริการต่าง ๆ
    ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 26 กำหนดให้ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการจนถึงสิ้นสุดการใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ในการนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจได้พัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและนักศึกษา คลิกที่นี่


  • การตั้งค่าเว็บวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ (CAT)
    ให้สามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยได้ คลิกที่นี่