สาขาวิชาพื้นฐาน

ประเภทย่อย
กลุ่มวิชาภาษาจีน ( 中国语言课程 )
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language Courses)
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ(ปวช.และปวส.ปรับพื้นฐาน)